NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN (P1) - GNN ACADEMY

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN (P1)

ngữ pháp tiếng anh cơ ản

Hôm nay GNN Academy sẽ ôn lại cùng các bạn một số ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản.

QUY TẮC 1: Một câu bắt đầu bằng một từ viết hoa và sẽ kết thúc bằng một dấu chấm, một dấu chấm hỏi hoặc là một dấu cảm thán.

VD1: The dog sat on the chair.

VD2: What are you doing?

VD3: My son is so talented!

QUY TẮC 2: Cấu trúc một câu cơ bản sẽ là Chủ ngữ – Động từ – Tân ngữ (Câu hỏi và câu phủ định có thể có thứ tự khác chút).

VD1: Mark likes Anna.

VD2: They are catching fish.

QUY TẮC 3: Tất cả các câu cần có chủ ngữ và động từ. Bên cạnh đó, tân ngữ có thể tồn tại hoặc không.

VD1: Mark teaches.

VD2: Mark teaches Japanese.

VD3: You stop!

QUY TẮC 4: Chủ ngữ và động từ phải hòa hợp với nhau. Nếu chủ ngữ số ít thì động từ số ít và nếu chủ ngữ số nhiều thì động từ phải là số nhiều.

VD1: Mai works in Hanoi.

VD2: He has a white car.

VD3: Nam and Lan work in Hanoi.

QUY TẮC 5: Khi hai chủ ngữ số ít được kết nối bởi or, hãy sử dụng động từ số ít. Điều này tương tự như either/or và neither/nor.

VD1: Mai or Lan is coming today.

VD2: Either coffee or tea is fine.

VD3: Neither Mai nor Lan was late.

Các bài viết khác:

Để lại bình luận

Scroll
0989946625