Would Rather và Would Prefer - GNN ACADEMY

Would Rather và Would Prefer

would rather và would prefer

Hãy cùng GNN Academy điểm qua cách dùng của hai phrases này nhé. Tuy cùng diễn tả sự ưa thích, nhưng cách dùng thì lại khác nhau.

Would Rather

Khi diễn đạt sự ưa thích ở hiện tại hoặc tương lai:

Subject + would rather (‘d rather) + base form of verb
I would rather (I’d rather) stay at home than go out right now.

Khi diễn đạt sự ưa thích ở quá khứ

Subject + would rather (‘d rather) + have + past participle form of verb
I would rather (I’d rather) have stayed at home than (have) gone out last night.

Khi diễn đạt sự ưa thích đối với hành động của người khác ở hiện tại hoặc tương lai

Subject + would rather (‘d rather) + object + past tense
I would rather (I’d rather) you gave up smoking.

Khi diễn đạt sự ưa thích đối với hành động của người khác ở quá khứ:

Subject + would rather (‘d rather) + object + past perfect
I would rather (I’d rather) you hadn’t lied to me about your school marks yesterday.

Would Prefer

Khi diễn đạt sự ưa thích điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai:

Subject + would prefer + to infinitive + verb
I would prefer (‘d prefer) to watch TV rather than (to) do shopping.

Còn ở quá khứ:

Subject + would prefer (‘d prefer) to + have + past participle form of a verb
I would prefer (I’d prefer) to have been born somewhere else.

Khi diễn đạt một sự ưa thích đối với hành động của người khác ở hiện tại hoặc tương lai: 

Subject + would prefer (‘d prefer) + object + to infinitive + verb
I would prefer (‘d prefer) my son to live with me rather than (to) live abroad.

Còn ở quá khứ:’

Subject + would prefer (‘d prefer) + object + to + have + past participle form of a verb
I would prefer your daughter to have accepted my apology rather than (to have) ignored me last night.

Các ngữ pháp Tiếng Anh khác TẠI ĐÂY

Để lại bình luận

Scroll
0989946625